PostHeaderIcon Contact Us

You can contact us using this web form. Alternatively, you can contact us via:
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thư này, hoặc qua điện thoại sau:

  • Senior Pastor: Rev Dr Quang Minh Ngo - (03)9548 3865 or 0417 882 188
  • Youth Pastor: Phillip Chiem - 0418 349 732

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login