PostHeaderIcon Hiền Mẫu của Cô Nguyễn Thị Thoa đã về nước Chúa

Hiền mẫu của cô Nguyễn Thị Thoa đã về với Chúa ngày 12/01/2011 sau một thời gian dài nằm trên giường bịnh. Lễ an táng đã được cử hành tại Brisbane. Hội Thánh Springvale thành thật chia buồn cùng gia đình thầy cô Vũ Trọng Dũng - Nguyễn Thoa và cầu xin Chúa an ủi tang quyến.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login