PostHeaderIcon Cụ Phan Sanh đã về nước Chúa

Hội Thánh Tin Lành Springvale Thành Kính Phân Ưu cùng Hai Cô Hạnh Hương, Các Con và Các Cháu của Cụ Phan Sanh. Cụ đã về nước Chúa vào 30 Tết vừa qua (thọ được 90 tuổi). Cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi tang quyến.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login