PostHeaderIcon Lễ Thương Khó và Phục Sinh


Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ long trọng tổ chức Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh vào lịch trình như sau:

Lễ Thương Khó, tối thứ Sáu 22/04/2011 lúc 7:30.
Lễ Phục Sinh, sáng Chúa Nhật 24/04/2011 lúc 10:45.

Xin con dân Chúa mời thân nhân, bạn bè đến tham dự Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh tại Hội Thánh chúng ta.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login