PostHeaderIcon Phân Ưu

Hội Thánh được tin trễ:
Phu Nhân Mục sư Phạm Ngọc
Nhũ danh Bùi Thị Toa
đã về Nước Chúa sáng ngày 19/04/2011 (Nhằm ngày 17/3 Tân-Mão)
Hưởng thọ 74 tuổi.
Tang lễ đã cử hành ngày Thứ Tư 27/04/2011 tại Melbourne, Victoria.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Springvale xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Cầu xin Chúa an ủi Mục sư Phạm Ngọc cùng gia quyến trong nỗi đau buồn của sự chia cách tạm thời này.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login