PostHeaderIcon "Ngày Tạ Ơn - Thanksgiving Day"

"Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa;
Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài"
(Thi Thiên 103:2).

Hội Thánh Springvale sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn 2011 vào Chúa nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011 lúc 10 gìờ 45 sáng, tại nhà thờ Springvale, 15 Olympic Ave, Springvale South.

Anh chị em trong Chúa hãy cầu nguyện, thăm viếng và mời gọi thân nhân bạn hữu đến tham dự Thánh Lễ trọng thể đặc biệt này để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, cùng chung lời tạ ơn dâng lên Thiên Phụ Từ Ái, thờ phượng ngợi ca và thông công với nhau trong thân thể Đấng Christ.

"Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời; vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời" (Thi Thiên 136:26).

Praise the Lord, O my soul,
And forget not all his benefits
(Psalm 103:2).

Our Church will hold Thanksgiving service on Sunday 13th of November 2011 at 10:45am.

Let us all pray, visit family and friends, and invite them to this special service where we give honour and thanksgiving to our Loving God who has blessed us graciously throughout the year. It will be a day of wholehearted worship and fellowship with each other in Christ.

Give thanks to the God of heaven
His love endures forever
(Psalm 136:26).

PostHeaderIcon Kajakaka


Kata Kata Bijak

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login