PostHeaderIcon Bồi Linh & Huấn Luyện - Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn sẽ huấn luyện và giảng bồi linh cho Hội Thánh Springvale vào những buổi tối sau đây. Xin mời tất cả con dân Chúa đến tham dự.

 • 7:30 tối thứ Hai 12/12/2011
 • 7:30 tối thứ Ba 13/12/2011
 • 7:30 tối thứ Tư 14/12/2011
 • 7:30 tối thứ Năm 15/12/2011
 • PostHeaderIcon Xin liên lạc với mục sư NGUYỄN ANH TUẤN qua SKYPE về chuyên đề M


  Tôi tên là LIENHUONG , là người mới tin CHÚA, trong tôi hãy còn ít hiểu biết về TIN LÀNH, nhưng được nghe qua các bài giảng online của mục sư NGUYỄN ANH TUẤN, rất cảm động lòng người và gây dựng đức tin rất tốt,
  tôi xin website giúp tôi tìm được User của mục sư NGUYỄN ANH TUẤN trên SKYPE,vì tôi muốn tham gia CT MÔN ĐỆ HÓA của MS hàng ngày vào 6:30 am
  hoặc làm sao liên loạc được với ms N.A.Tuan qua email ?
  Chân thành cảm ơn ban biên tập website của HT giúp tôi liên lạc được với mục sư NAT
  xin CHÚA ban thật nhiều ơn phước cho mọi người
  LIENHUONG
  714-717-5509
  NAM_PARENT@YAHOO.COM

  Post new comment
  The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

  More information about formatting options

  Springvale Church
  15 Olympic Ave,
  Springvale South, VIC 3172
  Australia

  * Vietnamese Service
    10:45am Sunday
    Rev Dr Quang Minh Ngo
    +61 3 9548 3865

  * English Service
    09:00am Sunday
    Ps Phillip Chiem
    +61 418 349 732

  Recent comments
  User login