PostHeaderIcon Ca Nhạc Giáng Sinh 2011

"Đừng sợ, vì nầy ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay, trong thành Đa-vít, đã sinh cho các ngươi một Cứu Chúa; Ngài là Đấng Cứu-thế, là Chúa"

Ban Tổ Chức Giáng Sinh Liên Hữu trân trọng thông báo:
Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh 2011 cho thân hữu các Hội Thánh.
Chúa Nhật 11/12/2011 bắt đầu từ 7:30 tối Tại Bridge Church Hall (10 Griffiths Street, Richmond, VIC 3121)

Diễn Giả là Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giáo sư Viện Thần Học Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thánh Nhạc Giáng Sinh do Ca Đoàn Liên Hữu với sự điều phối của Giáo sư Âm nhạc Lương Mỹ Dung (Miriam Choi)

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login