PostHeaderIcon Lễ Kỷ niệm Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu Christ - HTTL Springvale 2012

Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Sự Thương Khó của Chúa Giêxu vào tối thứ Sáu 6/4/2012 lúc 7:30pm.
Mời các bạn đến tham dự chung với chúng tôi để tưởng niệm sự hy sinh vô đối của Con Trời.

Cũng xin mời con dân Chúa ủng hộ Phát Thanh Hy Vọng Phát Thanh Hy Vọng bằng cách mua CD "CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI" để tặng thân nhân, bạn bè và mời họ đến tham dự Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh tại Hôi Thánh chúng ta.

"Cầu Chúa ban phước cho bạn trong mùa lễ Phục Sinh này,
Cầu xin Chúa ban cho bạn có đủ đức tin để làm cho những ước mơ của bạn trở thành sự thật.
Nguyện tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài luôn luôn phù hộ hướng dẫn bạn trên suốt đường đời của bạn,
Và ánh sáng của Ngài tỏa sáng trên bạn
Để ban phước cho mùa lễ Phục sinh của bạn."

"Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng."

Từ "Sự Thương Khó" đến từ một chữ La-tinh có nghĩa là "phục đầu chịu đựng." Đây là điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Nhưng tại sao Ngài đã vâng phục vào sự đau đớn khủng khiếp như vậy? Tại sao Ngài đã cho phép chính mình trải qua những sự hành hạ và đau khổ như vậy? Chỉ vì tội-lỗi, không phải của Ngài, mà là của mỗi chúng ta. "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Tội lỗi có một giá nặng nề: sự chết. Sự chết của thân thể, nhưng quan trọng hơn hết là sự chết về tâm linh của chúng ta.

Nhưng trong sự nhân từ vô biên của Ngài, Đấng Tạo Hóa đã tạo ra cách cho chúng ta được giải hòa với Ngài. Thiên Chúa đã ban Con một của Ngài, Chúa Giê-xu, để chết thay cho chúng ta, để nhận lãnh hình phạt cho chúng ta, để trả giá phạt cho tội lỗi của chúng ta. Tình yêu thương ban cho bạn, cho tôi. Tình yêu thương ban cho cả nhân loại.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16).

Ngày đó huyết của Chúa Giê-xu đã chảy ra cho chúng ta trên thập giá, Ngài đã trả giá tối cao để giải hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Bởi vì sự đau khổ mà Chúa Giê-xu chịu đựng, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, bởi sự sống lại của Ngài, quyền năng của tội lỗi đã bị đổ vỡ. Sự chết đã bị chinh phục. Nhưng chỉ những ai mà tin Ngài thì mới sẽ nhận được hy vọng của thiên đàng, món quà của đời sống vĩnh cửu.

PostHeaderIcon den


This article is really good
Yoga Burn
DIY Smart Saw
Wake Up Lean
Text Your Ex Back Review
15 Minute Manifestation
15 Minute Manifestation Review
CB Passive Income

PostHeaderIcon den


Thanks for such a great post.
Venus Factor Extreme
Blackout USA
Yoga Burn
Smart Solar Box Review
Unlock Your Hip Flexors Review
2 Week Diet
CB Passive Income Review

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login