PostHeaderIcon Chúc Mừng A/C La & Hồng

Hội Thánh Tin Lành Springvale xin chúc mừng gia đình anh chị Trần Văn La và Nguyễn Thị Hồng đã có thêm bé trai - David Trần Đức Phát vào ngày 26/3/2012, bé David cân nặng 2.8kg.

Cảm ơn Chúa đã gìn giữ cho chị Hồng và bé David được mẹ tròn con vuôn.

PostHeaderIcon jay


Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share
EZ Battery Reconditioning review
3 Week Diet
15 Minute Manifestation Review
Manifestation Miracle Review
His Secret Obsession
15 Minute Manifestation
EZ Battery Reconditioning

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login