PostHeaderIcon Ngày Từ Mẫu 2012

Xin Hội Thánh cầu nguyện và mời thân hữu đến dự chương trình đặc biệt Ngày Từ Mẫu 2012 vào ngày 13/5.

Xin mời con dân Chúa viếng thăm trang mạng Phát Thanh Hy Vọng.

Ngày Của Mẹ (Mother's Day) là ngày mà chúng ta vinh danh dự và thể hiện sự cảm kích của chúng ta dành cho các bà mẹ. Có một số người nghĩ rằng:

1) Mẹ là đầu bếp tốt nhất trên thế giới.
2) Bạn không thể nói dối, khi bạn nhìn thẳng vào mắt của mẹ.
3) Mẹ luôn luôn đứng về phía bạn, trừ khi bạn tranh luận với mẹ.
4) Mẹ là người tốt nhất là khi bạn bị bệnh.
5) Mẹ luôn luôn làm cho gia đình hạnh phúc...
Còn quý vị đang nghĩ gì về mẹ của mình?

Trong tất cả các mối quan hệ, tình yêu của một người mẹ là sự phản ảnh gần nhất với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con người.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login