PostHeaderIcon Chương Trình Bồi Linh và Huấn Luyện - Mục Sư Lê Kim Duyệt

Xin thông báo Chương Trình Bồi Linh và Huấn Luyện do Mục Sư Lê Kim Duyệt đảm trách từ Thứ Ba 20 đến Thứ Sáu 23 tháng 10 năm 2009

Ông sẽ chia xẻ bốn đêm tại Hội Thánh Tin Lành Springvale. Thời gian như sau:

  • Thứ Ba 20/10: 19:30 - 21:30
  • Thứ Tư 21/10: 19:30 - 21:30
  • Thứ Năm 22/10: 19:30 - 21:30
  • Thứ Sáu 23/10: 19:30 - 21:30

Vài nét về Mục Sư Lê Kim Duyệt: Ông đang quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Mississauga Canada, là Hội Thánh Việt Nam phát triển nhanh nhất tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ & Canađa). Mục Sư đã từng hầu việc Chúa tại Việt Nam và Bỉ Quốc.

Chuyến Thăm Úc Châu lần nầy, Mục Sư sẽ giảng bồi linh, huấn luyện và nhất là chia sẻ bí quyết nào Hội Thánh nơi Mục Sư quản nhiệm phát triển nhanh chóng về phẩm chất cũng như về số lượng.

Xin Hội Thánh sắp xếp thời gian và mời các Hội Thánh bạn đến tham dự.

PostHeaderIcon terimakasih


terimakasih

PostHeaderIcon apa ya


Bee Bagshop adalah toko tas online yang berdiri sejak tahun 2013 yang telah berpengalaman menjual tas sekolah dengam model yang trendy dan kekinian agar para konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia bisa mendapatkan tas dengan harga ekonomis dan terjangkau agar tetap gaya. Koleksi tas selengkapnya lihat di blog Jual Tas Sekolah Online

PostHeaderIcon apa ya


Bee Bagshop adalah toko tas online yang berdiri sejak tahun 2013 yang telah berpengalaman menjual tas sekolah dengam model yang trendy dan kekinian agar para konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia bisa mendapatkan tas dengan harga ekonomis dan terjangkau agar tetap gaya. Koleksi tas selengkapnya lihat di blog Jual Tas Sekolah Online

PostHeaderIcon Statistics of our church


Hi,
I am on the Board at the Mississauga Vietnamese Alliance Church mentioned above. Could someone please let me know if there are any statistic related to our church growth as mentioned in "Mississauga Canada, là Hội Thánh Việt Nam phát triển nhanh nhất tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ & Canađa)". How is our church compared to other Vietnamese churches in US and Canada? Thanks.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login