PostHeaderIcon Tổ Chức Lễ Giáng Sinh 2009

Hội Thánh Tin Lành tại Springvale sẽ tổ chức Lễ Giáng Sinh vào tối thứ Sáu 25.12.09 vào lúc 19:30g. Xin Hội Thánh mời thân nhân bạn hữu đến tham dự để được nghe Ý Nghĩa thật sự của Giáng Sinh.

Mời con dân Chúa mua CD Giáng Sinh của Phát Thanh Hy Vọng để nghe và tặng cho bạn bè. Cũng mời bạn nghe chương trình phát thanh Giáng Sinh đặc biệt trên SBS radio (có đăng lại tại Phát Thanh Hy Vọng)

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login