PostHeaderIcon Lễ Thương Khó & Lễ Phục Sinh 2010

Sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết sau ba ngày là nền tảng của niềm tin Cơ-Đốc giáo. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã là chủ đề truyền giảng từ ngày thành lập Hội thánh đầu tiên cho tới nay. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không sống lại, thì những ai tin nhận Ngài vẫn còn nằm dưới quyền thống trị của âm phủ. Nhưng vì Ngài đã phục sinh, cho nên những ai đặt niềm tin vào sự chết thế của Con Trời, mặc dầu chết, nhưng sẽ được sống lại. Quyền lực của tối tăm, của âm phủ, của sự chết, vĩnh viễn từ đây sẽ không còn quyền hạn gì nữa trên những ai đặt niềm tin của mình vào sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ long trọng tổ chức Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh vào lịch trình như sau:

 • Lễ Thương Khó, tối thứ Sáu 02/04/2010 lúc 19:30.
 • Lễ Phục Sinh, sáng Chúa Nhật 04/04/2010 lúc 10:45.

  Mời các bạn đến tham dự chung với chúng tôi. Cũng xin mời con dân Chúa ủng hộ Phát Thanh Hy Vọng bằng cách mua CD "CHÚA YÊU TÔI" để tặng thân nhân, bạn bè và mời họ đến tham dự Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh tại Hôi Thánh chúng ta.

  Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta trong mùa Phục Sinh 2010 năm nay.

 • Post new comment
  The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

  More information about formatting options

  Springvale Church
  15 Olympic Ave,
  Springvale South, VIC 3172
  Australia

  * Vietnamese Service
    10:45am Sunday
    Rev Dr Quang Minh Ngo
    +61 3 9548 3865

  * English Service
    09:00am Sunday
    Ps Phillip Chiem
    +61 418 349 732

  Recent comments
  User login