PostHeaderIcon Giảng Bồi Linh - Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc & Mục Sư Bùi Thanh Nhàn


Xin Hội Thánh đến dự buổi giảng Bồi Linh của Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc Việt Nam lúc 7:30 tối Thứ Tư 16/06/2010.

Mục Sư Bùi Thanh Nhàn sẽ giảng cho Hội Thánh Springvale vào sáng Chúa Nhật tuần tới lúc 10:45 sáng 20/06/2010tối thứ tư lúc 7:30 ngày 30/06/2010.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login